Článek I: Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen "OP") upravují práva a povinnosti společnosti DOMTEX s. r. o., Štefaniková 3794, 08501 Bardejov, IČO: 52007359, DIČ: SK2120859642 (dále jen "Prodávající") a kupujícího (dále jen "Kupující") při koupi zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím eshopu na internetové stránce pozvankynasvatbu.cz. OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím na dálku prostřednictvím eshopu.

Kontaktní údaje

číslo účtu 293416631/0300

číslo tel .: +420 723 788 661

email: eshop@pozvankynasvatbu.cz

Článek II: Objednávka a uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech požadovaných údajů Kupujícím.

Tyto jsou:

a) jméno a příjmení (resp. obchodní jméno) Kupujícího

b) dodací a / nebo fakturační adresa

c) IČO, DIČ, DIČ v případě právnických osob

d) aktuální kontakt (emailová adresa, telefonní číslo)

e) Identifikátor zboží (může jít o název, nebo kód zboží)

f) Množství objednávaného zboží

Pokud objednávka nebude obsahovat některý z výše požadovaných údajů, Prodávající je oprávněn kontaktovat Kupujícího za účelem jejich doplnění.

Objednávka vytvořená v eshopu a odeslána Kupujícím se až do potvrzení Prodávajícím považuje za návrh kupní smlouvy, který je závazný. Za potvrzení objednávky Prodávajícím se považuje odeslání oznamovacího emailu se souhrnem objednávky, který obsahuje výpis objednaného zboží, částku určenou k úhradě a identifikační údaje Kupujícího. Prodávající nezaručuje doručení oznamovacího emailu do složky doručených zpráv. Kupující je povinen zkontrolovat i jiné složky svého adresáře, například spam.

V případě, že Kupující zjistí v oznamovacím emailu nesrovnalosti v objednávce, je povinen neprodleně o této skutečnosti vyrozumět Prodávajícího prostřednictvím emailu eshop@pozvankynasvatbu.cz, nebo telefonicky na čísle +420 723 788 661.

Přijetím objednávky a zasláním oznamovacího emailu došlo mezi Prodávajícím a Kupujícím k uzavření kupní smlouvy, ze které vyplývají pro obě strany tyto závazky:

 • dodat Kupujícímu zboží v dohodnuté ceně, kvalitě a množství
 • dodat Kupujícímu zboží na dohodnuté místo dodání v dohodnutém termínu
 • závazek Kupujícího převzít zboží
 • závazek Kupujícího zaplatit dohodnutou sumu dohodnutým způsobem

Kupující souhlasí s povinností zaplatit částku za objednané zboží a svůj souhlas potvrzuje při odesílání objednávky, kterou odešle tlačítkem "objednat s povinností platby".

Jakákoliv změna objednávky po jejím potvrzení Prodávajícím je možná pouze po vzájemné dohodě Kupujícího a Prodávajícího.

Prodávající neodpovídá za prodlení dohodnutého termínu dodání zboží, či za jiné škody, které způsobil Kupující nesprávným nebo neúplným uvedením všech požadovaných údajů při vytváření objednávky.

Článek III: Dodací podmínky

Objednané zboží prodávající expeduje v co nejkratším možném čase od potvrzení objednávky v závislosti na aktuální dostupnosti objednaného zboží a podle svých provozních možností.

Prodávající obvykle expeduje objednané zboží do 15 pracovních dnů, maximálně do 30 kalendářních dnů. V případě, že lhůta pro dodání zboží překročí 30 kalendářních dnů, Prodávající o této skutečnosti uvědomí Kupujícího emailem nebo telefonicky a informuje ho o prodloužení dodací lhůty.

Kupujícímu vzniká nárok na odstoupení od smlouvy, pokud objednané zboží nebylo dodáno ani v této prodloužené dodací lhůtě. Prodávající je povinen vrátit do 14-ti dnů kupní cenu na účet Kupujícího, pokud tato již byla ze strany Kupujícího uhrazena.

V případě, že Prodávající nemůže, nebo není schopen vůbec dodat objednané zboží, je povinen o tom neprodleně informovat Kupujícího emailem nebo telefonicky a dohodnout se s ním na náhradním plnění, které může spočívat:

 • v dodání náhradního zboží, které je vlastnostmi podobný původně objednanému zboží
 • ve vrácení kupní ceny na účet Kupujícího, pokud tato již byla Kupujícím uhrazena

Zboží je zasíláno prostřednictvím kurýrní služby na adresu, kterou Kupující uvedl v objednávce jako svou dodací adresu. Osobní odběr v sídle Prodávajícího není možný.

Kupující je kurýrní službou informován o termínu dodání objednávky. Pokud Kupujícímu tento termín nevyhovuje, náhradní termín doručení si dohodne přímo s kurýrní společností.

Pokud se Kupující v avizovaný den dodání zboží nenachází na určené adrese a není ho možné zastihnout ani telefonicky na čísle, které uvedl v objednávce, přičemž o plánovaném doručení, jakož io možnosti zvolení náhradního termínu doručení byl informován prostřednictvím SMS zprávy odeslanou kurýrní společností, kupující odpovídá za škodu, kterou tímto jednáním způsobil prodávajícímu.

Náklady na opětovné doručení zboží Kupujícímu hradí Kupující.

Kupující je povinen při přebírání zboží zkontrolovat neporušenost obalu, ve kterém je zboží zabaleno a podepsat doklad o převzetí zboží. V případě, že Kupující zjistí při přebírání zboží, že obal je poškozen, je povinen sepsat s kurýrní společností zápis o zjištěných poškozeních a následně informovat o této skutečnosti i Prodávajícího.

Prodávající není povinen uznat pozdější reklamaci, pokud kupující převezme zboží navzdory poškozenému obalu. Za poškozený obal se považuje viditelně poškozená a / nebo otevřená obálka / balík.

Za poškození zboží během přepravy je zodpovědná kurýrní služba.

Kupující je povinen po převzetí zboží zkontrolovat, zda se dodané zboží shoduje s objednávkou typově i kvalitativní a zda není poškozen přepravou i přesto, že obal neobsahuje žádné viditelné známky poškození.

Pokud Kupující zjistí jakékoliv nesrovnalosti, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího emailem na adrese eshop@pozvankynasvatbu.cz nebo telefonicky na čísle +420 723 788 661

Článek IV: Cenové podmínky

Kupní cena jednotlivých výrobků je vždy zobrazena v eshopu pozvankynasvatbu.cz vedle konkrétního zboží. Cena je vždy uvedena včetně DPH.

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit cenu nabízeného zboží, přičemž ceny vstupují v platnost okamžikem jejich zveřejnění v eshopu pozvankynasvatbu.cz.

Pro Kupujícího je závazná jen cena, která platila v okamžiku odeslání objednávky. Snížení původní ceny po odeslání objednávky neopravňuje Kupujícího žádat vrácení rozdílu a zvýšení původní ceny po přijetí objednávky neopravňuje Prodávajícího žádat o doplacení rozdílu.

Cena zboží, která je uvedena v objednávce je závazná i pro účely případné budoucí reklamace.

Článek V: Poštovné a balné

Výše poštovného za doručení objednávky při platbě převodem na účet předem je stanovena na 119 KČ.

Výše poštovného za doručení objednávky při platbě v hotovosti na dobírku je stanovena na 135 KČ.

Prodávající může výšku poštovného kdykoliv upravit. Pro Kupujícího je závazná výška poštovného, která byla platná v okamžiku odeslání objednávky.

Článek VI: Platební podmínky

Prodávající nabízí při objednávkách v eshopu pozvankynasvatbu.cz dvě možnosti na úhradu platby.

Platba převodem na účet předem: V tomto případě bude objednávka odeslána až po připsání platby na účet prodávajícího.

Platba v hotovosti na dobírku: V tomto případě se kupující zavazuje uhradit celou částku při přebírání zboží kurýrní společnosti.

Při reklamaci nebo při odstoupení od smlouvy, pokud již byla částka uhrazena, si Prodávající vyhrazuje právo vrátit tuto částku Kupujícímu pouze převodem na účet a to maximálně do 14 dnů od uznání reklamace, resp. od odstoupení od smlouvy.

Článek VII: Storno objednávky

Kupující má právo zrušit objednávku do 24 hodin bez udání důvodu. Zrušení objednávky po uplynutí této doby je možné pouze po zaplacení storno poplatku ve výši 50% z objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit Kupujícímu objednávku nebo její část v těchto případech:

 1. pokud již zboží nevyrábí
 2. pokud zboží není momentálně dostupný a Prodávající není schopen garantovat, že bude opět v brzké době dostupný
 3. pokud se z technických důvodů v systému vytvoří objednávka na nedostupný zboží
 4. pokud objednávku není možné potvrdit pro chybně uvedeny kontaktní údaje Kupujícího

V případě, že nastane některá ze situací uvedených v bodě a, b, c, d je Prodávající povinen neprodleně kontaktovat Kupujícího a navrhnout mu další postup k vyřešení tohoto problému.

Kupující má právo nesouhlasit s navrhovanými alternativními řešeními a má právo odstoupit od smlouvy.

Pokud v těchto případech došlo k uhrazení objednávky Kupujícím, Prodávající se zavazuje vrátit přijatou částku zpět na účet Kupujícího, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Článok VIII: Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu.

Prodávající se zavazuje vrátit zpět uhrazenou částku za zboží Kupujícímu do 14 dní. Tato lhůta začíná běžet dnem, kdy bylo zboží Kupujícím vráceno zpět Prodávajícímu.

Náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu snáší Kupující.

Výměna zboží za nové

Kupující má právo do 14 dnů od doručení požadovat výměnu zboží. Prodávající se zavazuje

 • zajistit Kupujícímu náhradní zboží ve smyslu požadavků Kupujícího
 • vrátit uhrazenou částku Kupujícímu, pokud náhradní zboží není Prodávající schopen zajistit

Lhůta pro dodání náhradního zboží je stejná, jako při objednávce nového zboží.

Prodávající se zavazuje vrátit zpět uhrazenou částku za zboží Kupujícímu do 14 dní. Tato lhůta začíná běžet dnem, kdy bylo zboží Kupujícím vráceno zpět Prodávajícímu.

Při odstoupení od smlouvy, i při výměně zboží za nové, musí zboží splňovat následující kritéria:

 • zboží musí být zasláno s fakturou
 • zboží musí mít všechny štítky, s nimiž byl doručen
 • zboží musí být v originálním a nepoškozeném obalu
 • zboží nesmí být nošen, praní, žehlení
 • zboží nesmí jevit známky opotřebení nad rámec vyzkoušení
 • zboží musí být zasláno s tímto vyplněným formulářem (pdf)

Prodávající nepřevezme zásilku od Kupujícího, pokud ji Kupující zaslal na dobírku.

Článek IX: Reklamace zboží

1. Odesláním objednávky Prodávajícímu Kupující potvrzuje a bere na vědomí, že se s reklamačním řádem Prodávajícího seznámil v plném rozsahu a souhlasí s ním. Okamžikem odeslání elektronické objednávky Prodávajícímu se řád stává pro Kupujícího závazným. Reklamační řád je veřejně dostupný na pozvankynasvatbu.cz

2. Kontrola zboží při převzetí

Při převzetí zboží je Kupující povinen bez zbytečného odkladu zkontrolovat nepoškozenost obalu, v němž je dodané zboží zabaleno. Pokud se při převzetí zboží zjistí, že obal je poškozen, Kupující je povinen přímo na místě se zaměstnancem kurýrní společnosti, která zboží doručila, sepsat zápis o zjištěných škodách. Kupující je současně povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Prodávajícího.

Zásilka přelepena ochrannou páskou Prodávajícího se považuje za nepoškozenou, neotevřenou a originální. Pokud je ochranná páska Prodávajícího při přebírání zboží poškozena, případně pokud Kupující při přebírání zboží zjistí další poškození balení nebo neoprávněné otevření zásilky, není povinen takovou zásilku převzít. Je však povinen sepsat se zaměstnancem kurýrní společnosti zápis, ve které bude uveden důvod, proč k převzetí zásilky nedošlo. Pokud Kupující zboží převezme i přes evidentnímu poškození obalu, Prodávající má právo případné pozdější reklamace z tohoto důvodu neuznat.

Pokud Kupující zboží převezme a až následně zjistí, že zboží je neúplný nebo jinak poškozen přepravou, přičemž toto poškození nebylo viditelné na vnějším obalu zboží nebo ochranné pásce Prodávajícího, je Kupující povinen neprodleně uplatnit reklamaci u Prodávajícího. V opačném případě se dodání zboží považuje za úplné, bez vad a reklamace z tohoto titulu má právo Prodávající neakceptovat.

Kupující může uplatnit svoji reklamaci na adrese Prodávajícího: Štefánikova 3794, 085 01 Bardejov. Kupující se při uplatnění reklamace nemůže domáhat okamžitého vyřízení reklamace u Prodávajícího, která bude vybavena reklamačním oddělením Prodávajícího v zákonem stanovené lhůtě a v souladu s tímto Reklamačním řádem.

3. Kupující je při uplatnění reklamace povinen vyplnit reklamační formulář, který je dostupný na pozvankynasvatbu.cz

Kupující je povinen uvést ve Formuláři následující údaje:

a) Identifikace Kupujícího, tj obchodní jméno / jméno a příjmení,

b) Číslo elektronické objednávky,

c) Popis vad zboží

d) Název a číslo bankovního účtu Kupujícího, název a kód banky, ve které je účet veden

e) Datum

f) Podpis Kupujícího, pokud zasílá vyplněný formulář prostřednictvím pošty.

V případě nesprávně nebo neúplně vyplněného formuláře nebo pokud k reklamačnímu formuláři není přiložena faktura, Prodávající vyzve Kupujícího na doplnění / opravu chybějících / nesprávných údajů nebo na přiložení chybějících dokladů.

V případě, že Kupující nereaguje na telefonickou nebo emailovou výzvu Prodávajícího, Prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování reklamace a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět Kupujícímu na adresu uvedenou ve Formuláři.

V případě, že Kupující nezašle spolu s reklamačním formulářem a fakturou i zboží, kterého se reklamace týká, Prodávající má právo nepokračovat v reklamačním řízení, a to až do okamžiku doručení zboží, kterého se reklamace týká. Pokud ani po opakovaných výzvách Prodávajícího Kupující nedoručí zboží určené k reklamaci, má se za to, že Kupující nemá v úmyslu zboží reklamovat.

4. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit a / nebo doplnit reklamační řád.

Změny a / nebo doplňky tohoto reklamačního řádu vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na pozvankynasvatbu.cz

Adresa na reklamaci

DOMTEX s. r. o.

Štefaniková 3794

08501 Bardejov

Slovenská republika

Článek X: Ochrana osobních údajú

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Článek XI: Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. 

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. Cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. Cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoli odvolat.

 

Poslední aktualizace dne 28.05.2019