Consent to the use of cookies

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto Podmienky používania cookies upravujú práva a povinnosti spoločnosti beNOW media group a.s., so sídlom P redmestská 9011/29, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 54 199 441, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 11047/L, pri prevádzkovaní webovej stránky www.bezrealitiek.sk a používaní tzv. cookies.


1.2 Cookies sú malé dátové (textové) súbory, ktoré webový server ukladá do koncového zariadenia (napr. Vášho počítača) pri návšteve a prezeraní webových stránok. Súbory (cookies) nemajú žiadne oprávnenia na zmeny v programoch koncového z ariadenia a pre koncové zariadenie nie sú nijakým spôsobom škodlivé. V závislosti od druhu cookies (funkčné, analytické, marketingové a pod.) nám pomáhajú udržiavať webovú stránku funkčnú a prevádzkyschopnú, resp. pomáhajú nám pri zbieraní štatistických dát alebo personalizovaní našej marketingovej komunikácie.


2. DRUHY A ÚČEL POUŽÍVANÝCH COOKIES


2.1 Webová stránka www.bezrealitiek.sk využíva tieto druhy cookies za nasledovným účelom:


2.1.1 funkčné cookies – ide o cookies, ktoré sú nevyhnutné pre riadne fungovanie webovej stránky (napr. prihlasovanie na stránku a pohyb na nej) a jej kompatibilitu s koncovým zariadením (resp. s operačným systémom koncového zariadenia);


2.1.2 analytické (štatistické) cookies – tieto cookies nám pomáhajú zisťovať a vytvárať štatistiky návštevnosti webovej stránky, lokality a preferencií návštevníkov a spôsobe správania sa návštevníkov na webovej stránke a slúžia tak na vylepšenia, úpravy a ďalšiu tvorbu webovej stránky a jej obsahu; a


2.1.3 marketingové cookies – ide o cookies, informácie z ktorých sú využívané na ďalšie cielenie a personalizovanie reklamy zobrazovanej na webovej stránke, resp. cielenie produktov našej spoločnosti zobrazovaných na webovej stránke a marketingovej komunikácie našej spoločnosti vo vzťahu k návštevníkom webovej stránky ako celku.


3. POUŽÍVANIE COOKIES


3.1 Informácie získané (a ďalej spracúvané) našou spoločnosťou pomocou funkčných cookies sú potrebné pre riadne fungovanie webovej stránky www.bezrealitiek.sk a na ich spracúvanie sa nevyžaduje súhlas návštevníka webových stránok. Získavanie funkčných cookies nie je možné obmedziť a z tohto dôvodu je voľba návštevníka v tabuľke zobrazovanej pri úvodnej návšteve webových stránok v časti f unkčných cookies znemožnená (blokovaná). Možnosť získavania funkčných cookies je predvolená bez možnosti zmeny tohto nastavenia.


3.2 Získavanie informácií pomocou analytických (štatistických) alebo marketingových cookies podlieha udeleniu súhlasu zo strany návštevníka a užívateľa webovej stránky. Súhlas je možné udeliť zakliknutím príslušnej voľby v tabuľke zobrazovanej pri úvodnej návšteve webových stránok (resp. aj kedykoľvek neskôr tu (navrhujem hypertext na tabuľku voľby súhlasov)). Súhlas na použitie analytických a marketingových cookies a spracúvanie informácií získaných ich pomocou je možné kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom tabuľky dostupnej tu navrhujem hypertext na tabuľku voľby súhlasov). Odvolaním súhlasu na použitie analytických a marketingových cookies nebude nijakým spôsobom dotknutá funkčnosť webovej stránky a ani možnosť jej používania návštevníkom webovej stránky.


3.3 Analytické cookies sa spracúvajú v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe a neumožňujú identifikáciu jednotlivého návštevníka webovej stránky.


3.4 Funkčné cookies sú ukladané po dobu jedného (1) roka, analytické cookies najviac na päť (5) rokov a marketingové cookies na dobu deväťdesiat (90) dní.


4. ANALYTICKÉ A MARKETINGOVÉ SLUŽBY


4.1 Pri zabezpečení analytických a marketingových služieb s použitím informácií získaných pomocou analytických alebo marketingových cookies využívame nástroje tretích osôb – najmä Google Analytics a Google Tag Manager, ktoré poskytuje spoločnosť Google ( spoločnosť Google Ireland Limited pre tzv. Európsky hospodársky priestor, resp. Google LLC pre ostatné krajiny) alebo Facebook Ads, ktorú prevádzkaje spoločnosť Meta (spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited pre tzv. Európsky hospodársky priestor, resp. Meta Platforms Inc. pre ostatné krajiny) a nástroj hotjar.com (spoločnosť Hotjar Ltd.) Uvedené spoločnosti môžu využívať informácie získané prostredníctvom analytických alebo marketingových cookies, ak ste s využívaním takýchto cookies udelili našej spoločnosti súhlas.


4.2 Ďalšie informácie o spracúvaní údajov jednotlivými poskytovateľmi analytických a marketingových nástrojov je možné nájsť na nasledovných stránkach:
https://policies.google.com/privacy?hl=sk#intro
https://www.facebook.com/privacy/policy/?section_id=5-HowDoTheMeta
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies


5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


5.1 Pravidlá používania cookies našou spoločnosťou sa riadia zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách a Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 26. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).


5.2 Na spracúvanie osobných údajov pomocou cookies sa taktiež analogicky vzťahujú Podmienky ochrany osobných údajov spoločnosti beNOW media group a.s.


5.3 Tieto Pravidlá môžu byť nami kedykoľvek aj jednostranne zmenené, a to s ohľadom na zmenu právnych predpisov alebo zmenu spôsobu alebo rozsahu používania cookies. Nové Pravidlá sa budú aplikovať na používanie cookies po dobe účinnosti nových Pravidiel.


V Žiline dňa 07.12.2022
beNOW media group a.s.