VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY - AUKČNÝ PORTÁL


1. ÚVODNÉ USTANOVENIA


1.1 Spoločnosti beNOW media group a.s., so sídlom Predmestská 9011/29, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 54 199 441, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 11047/L (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“) prevádzkuje webovú stránku www.bezrealitiek.sk. Súčasťou webovej stránky je aukčný portál, ktorý umožňuje iniciovanie a účasť v aukciách, predmetom ktorých je predaj alebo prenájom nehnuteľností (ďalej aj ako „Aukčný portál“).


1.2 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP“) upravujú práva, povinnosti a postavenie Prevádzkovateľa, Zadávateľa a Záujemcov Aukčného portálu.


2. VÝKLAD POJMOV (DEFINÍCIE)


2.1 Pojmy s veľkým začiatočným písmenom použité v tomto texte majú, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, v celom texte nasledovný význam:


2.1.1 „Aukčný portál“ má význam definovaný v bode 1.1 týchto VOP, t. j. znamená aukčný portál prevádzkovaný Spoločnosťou na webovej stránku www.bezrealitiek.sk;

2.1.2 „Prevádzkovateľ“ má význam definovaný v bode 1.1 týchto VOP;

2.1.3 „VOP“ znamenajú tieto Všeobecné obchodné podmienky – Aukčného portálu vrátane akýchkoľvek príloh a dodatkov k nim;

2.1.4 „Zábezpeka“ má význam definovaný v bode 5.5 týchto VOP;

2.1.5 „Zadávateľ“ znamená osoba, ktorá zadáva, resp. má záujem zadať návrh na začatie aukcie v rámci Aukčného portálu (zväčša vlastník nehnuteľnosti, ktorý má záujem prostredníctvom Aukčného portálu nehnuteľnosť predať alebo prenajať);

2.1.6 „Záujemca“ znamená osoba, ktorá sa zúčastňuje aukcie v rámci Aukčného portálu (t. j. záujemca o kúpu alebo nájom nehnuteľnosti); a

2.1.7 „Zmluva“ znamená konkrétna individuálna zmluva (kúpna alebo nájomná), ktorá je uzatvorená medzi Zadávateľom ako predávajúcim (prenajímateľom) a úspešným Záujemcom ako kupujúcim (nájomcom) ako výsledok aukcie na Aukčnom portáli.


3. AUKCIA A POSTAVENIE PREVÁDZKOVATEĽA


3.1 Aukcie na predaj alebo prenájom nehnuteľností uskutočnené prostredníctvom Aukčného portálu majú charakter verejnej obchodnej súťaže, v rámci ktorej Zadávateľ prostredníctvom Aukčného portálu vyhlasuje súťaž medzi vopred neurčenými Záujemcami o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy (kúpnej alebo nájomnej). Podmienky takejto verejnej obchodnej súťaže sú určené týmito VOP a ďalšími usmerneniami nachádzajúcimi sa na Aukčnom portáli.


3.2 Aukcie na predaj alebo prenájom nehnuteľností uskutočnené prostredníctvom Aukčného portálu nie sú dražbami podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.


3.3 Aukcie prebiehajú výlučne a plne v elektronickom prostredí na webovej stránke www.bezrealitiek.sk. Zadávanie aukcií a participácia Záujemcov je možná rovnako výlučne a plne elektronicky.


3.4 Prevádzkovateľ z dôvodu právnej istoty zdôrazňuje, že v rámci svojej podnikateľskej činnosti zabezpečuje v súvislosti s Aukčným portálom jeho riadne fungovanie po technickej stránke, pričom však nie pri uzatváraní zmlúv prostredníctvom Aukčného portálu v postavení účastníka zmluvy (zmluvnej strany).


3.5 Prevádzkovateľ prevádzkovaním Aukčného portálu a zabezpečením priebehu aukcie alebo v súvislosti s ňou neposkytuje tretím osobám žiadne poradenstvo, návody alebo odporúčania na účasť v aukcii a zadanie akejkoľvek ponuky. Účasť v aukcii, zadanie aukcie alebo  danie ponuky v aukcii je výlučným a slobodným rozhodnutím každého jednotlivého Zadávateľa a Záujemcu, ktorý koná vždy vo vlastnom mene a na vlastný účet (nikdy nie v mene a na účet Prevádzkovateľa).


3.6 Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek prerušiť alebo úplne pozastaviť prevádzkovanie Aukčného portálu, a to bez nároku na náhradu.


3.7 Prevádzkovateľ nezodpovedá za prerušenie prevádzky Aukčného portálu z dôvodu technických alebo iných problémov, pričom Záujemcovia alebo Zadávatelia nemajú žiaden nárok na náhradu v súvislosti s takýmto prerušením.


4. REGISTRÁCIA ZADÁVATEĽA A AUKCIE


4.1 Každá osoba, ktorá má záujem ponúknuť nehnuteľnosť do aukcie (t. j. Zadávateľ), je povinná vytvoriť si konto prostredníctvom webovej stránky www.bezrealitiek.sk a poskytnúť údaje požadované Aukčným portálom. Zadávateľ je povinný poskytnúť pravdivé a úplné údaje. V prípade neposkytnutia požadovaných údajov alebo zistenia nepravdivých údajov nebude možné registráciu Zadávateľa dokončiť.


4.2 Registrácia a zadávanie auktcií je možná ako pre fyzické osoby, tak aj pre právnické osoby.


4.3 Prevádzkovateľ je oprávnený neumožniť registráciu konkrétneho Zadávateľa alebo jeho registračné konto deaktivovať (zmazať), a to aj bez uvedenia konkrétneho dôvodu a bez predošlého zaslania výzvy.


4.4 Zadávateľ je následne povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi údaje a dokumenty o nehnuteľnosti, ktorá má byť predmetom aukcie, ktoré sú vyžadované Aukčným portálom a tiež poskytnúť informácie o zadávanej aukcii (napr. dátum uskutočnenia aukcie alebo výšku garantovanej ceny). Prevádzkovateľ poskytnuté údaje a dokumenty s odbornou starostlivosťou preskúma, pričom je oprávnený požadovať od Zadávateľa ďalšie informácie a dokumenty za účelom odstránenia nejasností alebo doplnenia požadovaných údajov a informácií. Prevádzkovateľ rovnako posúdi Zadávateľom navrhované parametre aukcie, a to ako z hľadiska kompletnosti parametrov, tak aj z hľadiska ekonomickej a trhovej reálnosti navrhovaných parametrov, pričom Prevádzkovateľ je oprávnený navrhnúť ich úpravy.


4.5 Jedným z parametrov aukcie zadávaným Zadávateľom je výška garantovanej ceny, pričom v prípade, ak bude v rámci aukcie dosiahnutá najmenej garantovaná (predajná) cena (resp. garantovaná výška nájomného), považuje sa aukcia za úspešnú a Zadávateľ je povinný uzatvoriť Zmluvu (kúpnu, resp. nájomnú) s úspešným Záujemcom.


4.6 V prípade aukcie, ktorej predmetom má byť predaj nehnuteľnosti, je Zadávateľ pred vyhlásením aukcie oprávnený sa rozhodnúť, či umožní účasť v aukcii aj Záujemcom, ktorí chcú financovať časť kúpnej ceny (ako výsledok aukcie) prostredníctvom bankového úveru.


4.7 Po poskytnutí všetkých informácií, údajov a dokumentov Záujemcom, ich overení Prevádzkovateľom a dohode Záujemcu a Prevádzkovateľa na parametroch aukcie (resp. odsúhlasení zo strany Prevádzkovateľa), predloží Prevádzkovateľ Zadávateľovi návrh Aukčnej zmluvy (zmluvy o zabezpečení aukcie), pričom aukciu je možné oficiálne vyhlásiť až po jej uzatvorení zo strany Zadávateľa (postačuje podpis Aukčnej zmluvy a zaslanie scanu jej písomnej verzie Prevádzkovateľovi elektronickými prostriedkami).


4.8 Od momentu uzatvorenia Aukčnej zmluvy nie je Zadávateľ oprávnený akokoľvek nakladať s nehnuteľnosťou, ktorá má byť predmetom aukcie (najmä ju akokoľvek scudziť, zaťažiť alebo vykonať akýkoľvek úkony, ktorý by zmaril uskutočnenie aukcie).


5. PRIHLASOVACIE OBDOBIE


5.1 Po vyhlásení (zverejnení) konkrétnej aukcie Prevádzkovateľom na Aukčnom portáli (po splnení podmienok Zadávateľom podľa týchto VOP a uzatvorení Aukčnej zmluvy) bude prebiehať tzv. prihlasovacie obdobie, v ktorom bude aukcia zverejnená a propagovaná na Aukčnom portáli, a počas ktorého sa budú môcť Záujemcovia prihlásiť do aukcie. Koniec lehoty na prihlásenie do aukcie bude viditeľne zverejnený na Aukčnom portáli. Prihlasovacie obdobie bude trvať najmenej jeden (1) mesiac odo dňa zverejnenia informácie o aukcii na Aukčnom portáli (t. j. od vyhlásenia aukcie).


5.2 Aukcie sa môžu aktívne zúčastniť (dávať kvalifikované ponuky v aukciách) výlučne registrovaní Záujemcovia. Registrácia Záujemcov je možná výlučne prostredníctvom webovej stránky www.bezrealitiek.sk a Záujemca je povinný poskytnúť údaje požadované Aukčným portálom. Záujemca je povinný poskytnúť pravdivé a úplné údaje. V prípade neposkytnutia požadovaných údajov alebo zistenia nepravdivých údajov nebude možné registráciu Záujemcu dokončiť.


5.3 Registrácia Záujemcov je možná ako pre fyzické osoby, tak aj pre právnické osoby.


5.4 Prevádzkovateľ je oprávnený neumožniť registráciu konkrétneho Záujemcu alebo jeho registračné konto deaktivovať (zmazať), a to aj bez uvedenia konkrétneho dôvodu a bez predošlého zaslania výzvy.


5.5 Každý Záujemca je povinný zložiť Prevádzkovateľovi tzv. aukčnú zábezpeku (ďalej aj ako „Zábezpeka“), ktorej výška bude jedno percento (1 %) z garantovanej ceny, a to najneskôr do začatia samotnej aukcie. Bez riadnej a včasnej úhrady Zábezpeky nebude záujemcovi umožnená účasť v aukcii.


5.6 V prípade, ak Zadávateľ umožnil účasť v aukcii na predaj nehnuteľnosti aj pre Záujemcov podľa bodu 4.6 týchto VOP, je povinnou náležitosťou registrácie Záujemcu aj predloženie potvrdenia o predschválení bankového úveru pre konkrétneho Záujemcu, a to vo výške najmenej 80 % z garantovanej predajnej ceny danej aukcie. V opačnom prípade Prevádzkovateľ nemusí umožniť účasť Záujemcu v aukcii.


5.7 Počas prihlasovacieho obdobia budú mať tretie osoby možnosť absolvovať obhliadku nehnuteľnosti, ktorá má byť predmetom aukcie, a to najmenej v dvoch (2) vopred na Aukčnom portáli zverejnených termínoch. Obhliadky sa môžu zúčastniť aj osoby, ktoré zatiaľ nemajú zriadené konto (či už Zadávateľa alebo Záujemcu) na Aukčnom portáli.


5.8 Samotnej aukcie sa môžu zúčastniť výlučne Záujemcovia, ktorí sa riadne registrovali a splnili podmienky účasti v aukcii na Aukčnom portáli, a ktorí sa prihlásili do aukcie do uplynutia lehoty na prihlásenie. Neskoršie prihlásenie do aukcie nebude Prevádzkovateľom umožnené. Prevádzkovateľ je oprávnený neumožniť účasť v aukcii konkrétnemu Záujemcovi alebo ho z aukcie vylúčiť, a to aj bez uvedenia konkrétneho dôvodu a bez predošlého zaslania výzvy.


6. PRIEBEH AUKCIE


6.1 Po skončení prihlasovacieho obdobia prebehne samotná aukcia, ktorá bude trvať najmenej štyridsaťosem (48) hodín, pričom jej začiatok a predbežný koniec budú výslovne a vopred oznámené prostredníctvom Aukčného portálu. Počas trvania aukcie budú prihlásení Záujemcovia oprávnení (nie povinní) zadávať svoje ponuky. Všetky zadané ponuky v aukcii sú záväzné pre Záujemcu a môžu, v prípade úspechu v aukcii, zakladať pre Záujemcu povinnosť uzatvoriť so Zadávateľom zmluvu ako výsledok aukcie (kúpnu, resp. nájomnú).


6.2 Zadávanie ponúk je možné výlučne počas trvania aukcie, t. j. Prevádzkovateľ neumožní zadávanie ponúk po skončení aukcie. Z dôvodu právnej istoty sa za rozhodujúci čas skončenia aukcie a prijatia ponuky považuje čas na serveri Prevádzkovateľa.


6.3 Aukčný portál umožňuje zadávanie aj nižších ponúk ako je garantovaná cena (t. j. cena, pri ktorej dosiahnutí je Zadávateľ povinný predať alebo prenajať predmet aukcie), avšak najmenej vo výške tzv. vyvolávacej ceny. Vyvolávacia cena (t. j. minimálna výška zadanej ponuky) bude, pokiaľ nebude určená dohodou medzi Prevádzkovateľom a Zadávateľom inak, stanovená vo výške 80 % garantovanej ceny.


6.4 Záujemca, ktorý dáva ponuku nižšiu ako je garantovaná cena výslovne vyhlasuje, že má vedomosť o tom a ponuku dáva s rizikom, že Zadávateľ takúto cenu (aj keď bude vyhodnotená v aukcii ako víťazná) nemusí akceptovať a nemusí tak dôjsť k uzatvoreniu Zmluvy. Záujemca v prípade, ak ponúkne nižšiu ako garantovanú cenu, ktorá bude vyhodnotená ako víťazná, pričom Zadávateľ nebude mať záujem uzatvoriť s takýmto Záujemcom Zmluvu, je povinný nahradiť Prevádzkovateľovi náklady aukcie, a to vo výške jedného percenta (1 %) garantovanej ceny. Nárok Prevádzkovateľa na náklady aukcie môže byť započítaný proti povinnosti Prevádzkovateľa vrátiť Záujemcovi Zábezpeku (t. j. Prevádzkovateľ si ponechá Zábezpeku).


6.5 Každý Záujemca je oprávnený zadať ponuku aj opakovane, pričom je však povinný dať vždy vyššiu ponuku, ako je jeho už skoršia zadaná ponuka. Záujemca je oprávnený dať nižšiu ponuku ako je ponuka iného Záujemcu. Záujemcovia sú pri zadávaní ponúk povinní rešpektovať minimálnu výšku prihodenia od svojej ostatnej ponuky, ktorá bude uvedená pri konkrétnej aukcii.


6.6 V prípade, ak bude počas posledných desiatich (10) minút trvania aukcie prijatá nová ponuka, ktorá bude výškou patriť medzi tri (3) najvyššie ponuky, predlžuje sa aukcia automaticky o ďalších desať (10) minút. V prípade, ak bude počas posledných desiatich (10) minút trvania aukcie prijatá nová ponuka, ktorá nebude výškou patriť medzi tri (3) najvyššie ponuky, prijatie takejto ponuky nespôsobuje predĺženie trvania aukcie.


6.7 Prevádzkovateľ je oprávnený (nie povinný) predĺžiť trvanie aukcie v prípade, ak z dôvodu technických alebo iných problémov počas trvania aukcie nebolo možné zadávať ponuky do aukcie, bol nedostupný Aukčný portál alebo došlo k iným okolnostiam, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh a výsledok aukcie. Zadávateľ a Záujemcovia výslovne vyhlasujú, že rozhodnutie o prípadnom predlžení trvania aukcie a jeho dôvodoch, je vo výlučnej právomoci Prevádzkovateľa.


7. VYHODNOTENIE AUKCIE


7.1 Bezodkladne po skončení aukcie vykoná Prevádzkovateľ vyhodnotenie aukcie a vytvorí poradie všetkých prijatých ponúk do aukcie. Prevádzkovateľ o výsledku aukcie informuje Zadávateľa (elektronickými prostriedkami – e-mailom alebo prostredníctvom Aukčného portálu) a všetkých Záujemcov.


7.2 Jediným vyhodnocovacím kritériom v rámci aukcie je výška ponúkanej ceny (kúpnej ceny, resp. nájomného). V prípade, ak viacero Záujemcov ponúklo rovnakú cenu, platí, že úspešnou ponukou je tá, ktorá bola zadaná najskôr.


7.3 V prípade, ak úspešný Záujemca ponúkne najmenej garantovanú cenu, má Záujemca a aj Zadávateľ povinnosť uzatvoriť Zmluvu podľa zadania aukcie. V prípade, ak úspešný Záujemca ponúkol nižšiu ako garantovanú cenu, je Zadávateľ oprávnený rozhodnúť sa, či ponúkanú cenu akceptuje alebo nie. Zadávateľ je povinný oznámiť svoje rozhodnutie elektronicky Prevádzkovateľovi, a to do piatich (5) dní od momentu, kedy Prevádzkovateľ oznámil Zadávateľovi výsledky aukcie. V prípade, ak sa Zadávateľ v tejto lehote nevyjadrí, považuje sa to, že Zadávateľ nemá záujem uzatvoriť Zmluvu a aukcia je tak Finished neúspešne. V prípade, ak Zadávateľ včas oznámi Prevádzkovateľovi (postačuje informácia zaslaná Prevádzkovateľovi e-mailom), že má záujem uzatvoriť Zmluvu s úspešným Záujemcom aj za cenu nižšiu ako je garantovaná cena, je ponuka Záujemcu v aukcii pre Zadávateľa záväzná (na ponuku sa hľadí tak, akoby bola dosiahnutá garantovaná cena) a obe strany majú povinnosť uzatvoriť Zmluvu.


7.4 Prevádzkovateľ po skončení aukcie vyzve úspešného Záujemcu, ktorý ponúkol najmenej garantovanú sumu alebo úspešného Záujemcu, ktorý ponúkol nižšiu ako garantovanú sumu, ale ktorá bola následne akceptovaná Zadávateľom, na úhradu celej sumy svojej úspešnej ponuky. Výzva bude zaslaná elektronicky na e-mailovú adresu Záujemcu. Záujemca je povinný do piatich (5) dní od vyzvania Prevádzkovateľa uhradiť bezhotovostne na bankový účet Prevádzkovateľa celú sumu svojej úspešnej ponuky. V prípade, ak Zadávateľ súhlasil aj s možnosťou úhrady časti kúpnej ceny z prostriedkov bankového úveru (bodu 4.6 týchto VOP), je úspešný Záujemca povinný do piatich (5) dní od vyzvania Prevádzkovateľa uhradiť bezhotovostne na bankový účet Prevádzkovateľa sumu vo výške rozdielu medzi sumou svojej úspešnej ponuky a predschválenou výškou úveru predloženou pri prihlasovaní do aukcie (bod 5.6 týchto VOP), najmenej však dvadsať percent (20 %) svojej úspešnej ponuky. Zvyšnú časť kúpnej ceny je úspešný Záujemca povinný uhradiť z prostriedkov úveru najneskôr do tridsiatich (30) dní od doručenia pôvodnej výzvy Prevádzkovateľa, a to bezhotovostne na bankový účet Prevádzkovateľa.


7.5 V prípade, ak Záujemca neuhradí kúpnu cenu alebo jej ktorúkoľvek časť (v prípade úverového financovania) včas alebo poruší iné ustanovenia týchto VOP alebo pravidlá aukcie, je Prevádzkovateľ oprávnený aj bez ďalšej výzvy Záujemcu vylúčiť (postačuje informácia o vylúčení zaslaná elektronicky na e-mailovú adresu Záujemcu). Prevádzkovateľ je oprávnený Záujemcu vylúčiť aj v prípade podozrení na manipuláciu aukcie, konanie proti dobrým mravom alebo zásadám poctivého obchodného styku alebo vo výnimočných prípadoch aj bez uvedenia dôvodu.


7.6 Vylúčený Záujemca je povinný nahradiť Prevádzkovateľovi náklady aukcie, a to vo výške jedného percenta (1 %) garantovanej ceny. Nárok Prevádzkovateľa na náklady aukcie môže byť započítaný proti povinnosti Prevádzkovateľa vrátiť Záujemcovi Zábezpeku (t. j. Prevádzkovateľ si ponechá Zábezpeku).


7.7 V prípade vylúčenia Záujemcu podľa bodu 7.5 týchto VOP, sa poradie automaticky posúva na ďalšieho Záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu cenu po vylúčenom Záujemcovi. Posun poradia je možný aj opakovane, a to až do úspešného uzatvorenia Zmluvy alebo do vyčerpania počtu Záujemcov (ktorí dali ponuku do aukcie). Na vyhodnotenie ďalších Záujemcov sa analogicky použijú ustanovenia týchto VOP (najmä body 7.3 až 7.6 týchto VOP). Povinnosť nahradiť náklady aukcie podľa bodu 7.6 týchto VOP platí aj pre ďalších vylúčených Záujemcov, na ktorých prešlo poradie po vylúčení iných lepšie umiestnených Záujemcov.


7.8 Aukcia sa končí až úspešným uzatvorením Zmluvy medzi Zadávateľom a Záujemcom alebo odmietnutím uzatvorenia Zmluvy so Záujemcom, ktorý ponúkol nižšiu ako garantovanú cenu alebo vylúčením všetkých Záujemcov, ktorí dali ponuku do aukcie alebo ak Zadávateľ poruší svoju povinnosť a napriek výzve neuzatvorí s úspešným Záujemcom Zmluvu.


7.9 Prevádzkovateľ je povinný vrátiť Záujemcom Zábezpeky (ak nevznikol nárok Prevádzkovateľa na ich ponechanie) do tridsiatich (30) dní po skončení aukcie.


7.10 V prípade, ak Zadávateľ neuzatvorí s úspešným Záujemcom Zmluvu (ktorý splnil všetky podmienky aukcie), má úspešný Záujemca nárok na kompenzáciu od Zadávateľa vo výške jedného percenta (1 %) z garantovanej ceny. Záujemca výslovne splnomocňuje Prevádzkovateľa, aby tento nárok od Zadávateľa vymáhal a prijímal a po jeho vymožení od Zadávateľa Záujemcovi uhradil. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody úspešného Záujemcu od Zadávateľa, ktorý je Záujemca oprávnený uplatňovať voči Zadávateľovi vo vlastnom mene a na vlastný účet bez súčinnosti Prevádzkovateľa.


8. UZATVORENIE ZMLUVY


8.1 Zadávateľ a Záujemca sa po splnení podmienok podľa týchto VOP zaväzujú uzatvoriť Zmluvu, a to v znení, ktoré je pripravené Prevádzkovateľom a ktorého vzor je uvedený na Aukčnom portáli. Zmeny Zmluvy je možné vykonať výlučne po dohode oboch strán, avšak nie je na ne právny nárok. V prípade, ak s ohľadom na špecifické okolnosti konkrétnej nehnuteľnosti potrebná úprava vzoru Zmluvy, vykoná túto úpravu v dobrej viere Prevádzkovateľ tak, aby došlo k čo najmenšiemu zásahu do práv a povinností Zadávateľa a Záujemcu, pričom môže prihliadať aj na dohody a komunikáciu s oboma stranami.


8.2 Zmluva bude uzatvorená tak, že ako prvá strana podpíše Zmluvu Zadávateľ a doručí príslušný počet rovnopisov určený Prevádzkovateľom najneskôr do piatich (5) dní od doručenia výzvy Prevádzkovateľa po tom, ako Záujemca uhradil celú sumu úspešnej ponuky Záujemcu (resp. časti, ktorá má byť hradená z vlastných prostriedkov Záujemcu v prípade úverového financovania). V prípade, ak predmetom aukcie bol predaj nehnuteľnosti, je Zadávateľ povinný svoj podpis náležite overiť. Po doručení podpísaných rovnopisov Zmluvy vyzve Prevádzkovateľ Záujemcu na podpísanie Zmluvy, a to do piatich (5) dní od doručenia výzvy Prevádzkovateľa. Výzvy podľa tohto bodu budú Prevádzkovateľom zaslané elektronicky na e-mailové adresy Záujemcu a Zadávateľa.


8.3 V prípade úverového financovania sa Zadávateľ zaväzuje uzatvoriť na požiadanie Prevádzkovateľa (po dohode s úspešným Záujemcom) aj zmluvu o zriadení záložného práva, ktorej predmetom bude predmet aukcie ako záloh, a ktorá bude zabezpečovať úhradu druhej časti kúpnej ceny (z úverových prostriedkov), resp. Zmluvu, a to skôr, ako bude uhradená druhá časť kúpnej ceny.


8.4 Kúpna cena predmetu aukcie bude stanovená ako výška úspešnej ponuky Záujemcu a celá suma uhradená úspešným Záujemcom sa započíta na úhradu kúpnej ceny.


8.5 Po uzatvorení Zmluvy, ktorej predmetom je prevod nehnuteľnosti, podá Prevádzkovateľ alebo ním poverená osoba návrh na vklad do katastra nehnuteľností, pričom požiada o tzv. urýchlené konanie. Prevádzkovateľ alebo ním poverená osoba je oprávnená podať návrh na vklad aj elektronicky. Správny poplatok je hradený Zadávateľom a nárok na jeho náhradu môže byť započítaný proti povinnosti Prevádzkovateľa vydať Zadávateľovi dosiahnutú cenu v aukcii (po odpočítaní odmeny Prevádzkovateľa).


8.6 Po uzatvorení Zmluvy a povolení vkladu vlastníctva do katastra nehnuteľností (ak je predmetom Zmluvy predaj nehnuteľnosti) vykoná Prevádzkovateľ vyúčtovanie aukcie, pričom vydá Zadávateľovi dosiahnutú cenu po odpočítaní odmeny Prevádzkovateľa a ďalších nákladov podľa týchto VOP alebo podľa ustanovení Aukčnej zmluvy.


8.7 Odmena Prevádzkovateľa, jej výška a spôsob jej úhrady sú predmetom dojednaní obsiahnutých v Aukčnej zmluve uzatvorenej medzi Zadávateľom a Prevádzkovateľom.


9. ĎALŠIE DOJEDNANIA


9.1 Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť a úplnosť vyhlásení uvedených v aukciách Zadávateľmi a uvedených jednotlivými zmluvnými stranami v Zmluvách, ktoré sú výsledkom aukcií. Prevádzkovateľ rovnako nezodpovedá za riadne a včasné plnenie dojednaní obsiahnutých v Zmluvách.


9.2 V prípade, ak sa akákoľvek osoba cíti byť dotknutá akoukoľvek aukciou prebiehajúcou na Aukčnom portáli resp. má podozrenie, že aukciou môžu byť porušené právne predpisy alebo tieto VOP, môže kedykoľvek kontaktovať Prevádzkovateľa a požiadať o nápravu.


9.3 Akékoľvek komunikácia medzi Prevádzkovateľom, Zadávateľom a Záujemcami môže byť vykonaná výlučne elektronicky prostredníctvom e-mailu na e-mailové adresy uverejnené pri registrácií na Aukčný portál (a to aj bez toho, aby možnosť elektronickej komunikácie bola výslovne uvedená v týchto VOP), pokiaľ právny predpis alebo tieto VOP výslovne nevyžadujú oficiálne doručenie komunikácie v papierovej podobe. Akákoľvek komunikácia sa považuje za doručenú nasledujúci kalendárny deň po jej preukázateľnom odoslaní prostredníctvom elektronickej komunikácie (e-mailu) na príslušné e-mailové adresy.


10. OSOBITNÉ USTANOVENIA O SPOTREBITEĽSKÝCH VZŤAHOCH


10.1 Práva a povinnosti medzi Prevádzkovateľom a Zadávateľom, ako aj Prevádzkovateľom a Záujemcami súvisiace s prevádzkou Aukčného portálu sa, okrem týchto VOP, spravujú aj ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.


10.2 Každý Zadávateľ a Záujemca vystupujúci v postavení spotrebiteľa je oprávnený uplatniť u Prevádzkovateľa svoje nároky (reklamáciu) súvisiacu s prevádzkou Aukčného portálu podľa ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. Na reklamáciu je oprávnený využiť kontaktné údaje Prevádzkovateľa zverejnené na Aukčnom portáli vrátane spôsobov elektronickej komunikácie (napr. e-mail).


10.3 Všetky spory vyplývajúce zo vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Zadávateľom, ako aj Prevádzkovateľom a Záujemcami súvisiace s prevádzkou Aukčného portálu budú predmetom súdneho konania na miestne a vecne príslušnom všeobecnom súde Slovenskej republiky.


10.4 V prípade, že akákoľvek osoba nie je spokojná s vybavením jeho reklamácie alebo v prípade, že sa domnieva, že Prevádzkovateľ akokoľvek inak porušil jej práva, má právo zaslať Prevádzkovateľovi žiadosť o nápravu. V prípade, že Prevádzkovateľ takúto žiadosť zamietne, alebo na ňu neodpovie do tridsiatich (30) dní odo dňa jej odoslania, má táto osoba právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Zb. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.


10.5 Alternatívne riešenie sporov sa nevzťahuje na spory s vyčísliteľnou hodnotou nepresahujúcou sumu 20,00 EUR.


10.6 Príslušným subjektom Alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná právnická osoba zapísaná v zozname subjektov Alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.


10.7 Dotknutá osoba enet môže podať návrh subjektu Alternatívneho riešenia sporov v listinnej podobe, v elektronickej podobe, ústne do zápisnice, prostredníctvom formulára dostupného na webovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie (www.soi.sk) alebo môže použiť platformu riešenia sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke EÚ http://ec.europa.eu/consumers/odr.


10.8 Subjekt Alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie Alternatívneho riešenia sporov maximálne do výšky 5,00 EUR (suma vrátane DPH).


10.9 Všetky ostatné práva a povinnosti Prevádzkovateľa, Záujemcov a Zadávateľa v súvislosti s Alternatívnym riešením sporov sa riadia ustanoveniami zákona č. 391/2015 Zb. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.


11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


11.1 Tieto VOP sú platné a účinné od 01.01.2023.


11.2 Tieto VOP môžu byť nami kedykoľvek aj jednostranne zmenené, a to s ohľadom na zmenu právnych predpisov alebo rozhodnutie Spoločnosti o zmene spôsobu prevádzky Inzertného portálu.


11.3 Tieto VOP sa spravujú v celom rozsahu právnymi predpismi Slovenskej republiky.

V Žiline dňa 01.01.2023

beNOW media group a.s.